0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
02.12.2016 ZMIANY W WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA Od 01.01.2017 r. w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (w tym wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami) minimalna stawka wynagrodzenia za wykonanie w/w umów wynosić będzie 13 zł brutto za godzinę pracy, a czas pracy w/w osób powinien być ewidencjonowany tak, aby Państwowa Inspekcja Pracy zderzając dwie wielkości, a mianowicie wysokość wypłaconego wynagrodzenia z liczbą przepracowanych godzin, mogła sprawdzić czy zleceniobiorca otrzymał gwarantowane minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy. Strony umowy powinny określić w niej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.  Słowo „potwierdzania” oznacza, że liczbę tych godzin powinien zaakceptować – w ustalonej przez strony formie – zleceniobiorca. Zatem nie może to być jedynie jednostronne ustalenie liczby godzin określone przez zleceniodawcę, lecz powinien zostać ustalony mechanizm potwierdzania ich przez zleceniobiorcę, chociażby w sposób dorozumiany. W przypadku, gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. W związku z powyższym, począwszy od 1.01.2017 r. wszystkie umowy, o których mowa wyżej, zostaną rozszerzone o zapis mówiący o obowiązku monitorowania przez zleceniodawcę liczby godzin wykonania umowy przez zleceniobiorcę, o odnotowywaniu tej liczby przez zleceniodawcę i podawaniu jej do wiadomości zleceniobiorcy na każde jego żądanie. W sytuacji, gdy zleceniobiorca nie zgłosi takiego żądania lub po podaniu mu liczby godzin, nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeń, BSS zakładać będzie, że liczba ta została przez niego potwierdzona.   Nie ma obowiązku ustalania w umowach między agencją pracy tymczasowej a pracownikami tymczasowymi sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia przez pracowników tymczasowych. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy tych osób spoczywa na pracodawcy. Obowiązek przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia oraz dokumentacji potwierdzającej liczbę przepracowanych godzin obciąża przedsiębiorcę lub inną jednostkę organizacyjną, na rzecz której wykonywane jest zlecenie. Powyższą dokumentację przechowuje się przez okres 3 lat licząc od dnia, w którym wynagrodzenie z tytułu zlecenia stało się wymagalne.
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.